The Archive of the Romanian Revolution of December 1989

A Catch-22 December 1989, Groundhog-Day Production. Presenting the Personal Research & Scholarship of Richard Andrew Hall, Ph.D.

Stefan Gusa (martie 1990): “…punerea in practica a unui plan de blocare a legaturilor controlate de securitate….a dat roade, intrucit am observat ca actiunile teroristilor slabeau…” (sau ceea ce nu s-a discutat niciodata in interviurile lui Pavel Corut)

In interviurile luate de Pavel Corut (de exemplu, 1992-1994…), niciodata n-a suflat nici unu nici un cuvint despre evenimentul acesta si semnificatia lui….oare de ce?  (se stie de ce…)

“Am continuat sa actionez in calitatea mea de sef al Marelui Stat Major, executind, fireste, dispozitiile domnului ministru.  Am cooperat de pilda cu colonelul Stelian Pentelie (sic.) si cu colonelul Popescu Nicolae la elaborarea si punerea in practica a unui plan de blocare a legaturilor controlate de securitate chiar daca prin aceasta a trebuit sa renuntam pe anumite perioade la o parte din legaturile noastre cu garnizoanele din judete.  Initiativa, venita de la colonelul Pentelie (azi general-maior si ministru ai Telecomunicatiilor) a dat roade, intrucit am observat ca actiunile teroristilor slabeau din intensitate, probabil nemaiavind posibilitatea de a fi coordonate.” (Colonel Cristian Leon, “Contributii la Elucidarea Adevarului (II).  Interviu cu domnul general-locotonent STEFAN GUSA, Armata Poporului, nr. 10 (7 martie 1990), p. 3.

Scan

confirmat sau dublat aici, dintr-un interviu de 26 februarie 1990 (pp. 88-89)

Interlocutor: A]i mai spus sau de fapt b\nuim cu to]ii c\ trupelede Securitate aveau o tehnic\ sofisticat\ [i leg\turi…General {tefan Gu[\: Nu, vreau s\ v\ spun ceva. Vreau s\ v\spun c\ trupele de Securitate, sau Securitatea în general, n-a[ puteas\ spun trupele, nu le cunosc foarte bine organizarea, dar trupelede Securitate s\ [ti]i c\ n-au fost ferite de fonduri financiare, pec`nd noi am fost feri]i. Niciodat\ nu puteam s\ ne dot\m cumvoiam. Aveau mijloace de leg\tur\ deosebit de bune, de prove-nien]\ str\in\, armament, transmisiuni sofisticate. Aveau fel de felde armament cu care ne-am înt`lnit pentru prima dat\. În momentulc`nd noi am intrat în ora[, m\ refer [i la Timi[oara [i în alte ora[e,[i chiar la Bucure[ti, nu mai aveam leg\turi, fie datorit\ cl\dirilor,ecran\rilor care ap\reau, fie datorit\ calit\]ii tehnice a aparaturii,asta e realitatea, în schimb ei dispuneau de ni[te leg\turi formida-bile. Vreau s\ v\ spun c\, nu mai re]in exact în ce zi, a venit actu-alul ministru al Po[telor [i Telecomunica]iilor, Pintilie Stelian, m\rog, îl [tiam, a fost ofi]er de transmisiuni în Armat\, a f\cut Aca-demia Militar\ Tehnic\, la electronic\, [i care atunci de]inea func]iade adjunct al ministrului Po[telor [i Telecomunica]iilor, care mi-apropus un plan prin care s\ anihil\m total leg\turile pe care le aveaSecuritatea. Am discutat acest plan într-o camer\ separat\, eraufoarte mul]i oameni care puteau s\ aud\, erau [i securi[ti pe acolo,am discutat acest plan, ni[te scheme de fapt pe care el le-aîntocmit, prin care se puteau anihila toate leg\turile pe care Secu-ritatea le putea avea la momentul respectiv. Despre asta a fostvorba dup\ 23, probabil c\ se va afla exact c`nd, adic\ data [i ora,în orice caz era seara c`nd am f\cut aceste scheme [i le-am apro-bat. Deci s\ anihil\m leg\turile Securit\]ii. {i, ceea ce este intere-sant, toate aceste leg\turi se puteau anihila din Ministerul Po[telor[i Telecomunica]iilor, dup\ o schem\ f\cut\ de el, deci dup\ oschem\ bine întocmit\ [i g`ndit\. Este interesant [i lumea trebuie s\[tie c\ s-a f\cut real acest lucru. Ministrul Pintilie Stelian cunoa[teDANIELA VERONICA GU{| DE DR|GAN88

acest lucru. {i nu numai el. L`ng\ el, c`nd am f\cut acest plan, seg\sea [i comandantul Comandamentului cu probleme de transmi-siuni al Armatei, actualul general-maior Popescu Nicolae, cu caream discutat în am\nunt problema respectiv\, pe care am semnat-o,deci am semnat pe documente [i am trecut la aplicarea acestui plan.E adev\rat c\ l-am informat [i pe generalul Militaru despre asta [i afost de acord. Anihilarea acestor leg\turi a presupus din p\cate[i c\derea leg\turilor cu jude]ele, pentru c\ intra [i sistemul acesta[i nu numai leg\turile pe care le aveau ei prin radio [i fir. Dar asta afost situa]ia….Armata nu avea ni[te dot\ri speciale, se [tiu care s`nt, se potvedea, adic\ era destul de s\rac\ în realizarea mijloacelor deleg\tur\, de regul\ sta]ii de radio cu b\taie mic\ [i cu fiabilitatedestul de sc\zut\. De fapt problema fiabilit\]ii e un capitol pe carel-a[ putea discuta zile întregi. C`t am fost [ef al Marelui Stat Majorpentru asta m-am b\tut efectiv în Consiliile de înzestrare ale minis-terului pentru c\ r\spundeam de problema respectiv\. Deci Armatanu dispunea de ni[te mijloace, iar ei aveau mijloace din exterior.Pentru ei nu contau banii, deci au fost dota]i formidabil. Mi-aducaminte c\ în nop]ile respective mi s-a adus un fel de schem\ g\sit\la un subsol. Din p\cate, n-am putut s\ cobor s\-i v\d pe„terori[ti“,dar mi s-a adus o schem\ ca un fel de ceas, cu ore, care se puteainterpreta c\ indic\ timpul c`nd trebuiau s\ trag\. Cam asta sededucea din h`rtia respectiv\. ~n concluzie, dup\ ce-am anihilat aceste leg\turi împreun\ cuministrul Pintilie (care apoi a fost avansat general [i numit în primulguvern ministru plin), ac]iunile au p\rut a sc\dea în intensitate.

http://www.fundatiagusa.ro/assets/files/Media%20presa%20PDF/CONDAMNAT-LA-ADEVAR—GENERAL-STEFAN-GUSA.pdf

 

 
%d bloggers like this: